เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Revolution Slider

APIdocumentation exmaple

This example is provided by the vendor. This is also included on purchased version!
You can easy edit any example using caption & transition editor.
Revolution Slider - one of the most powerful available sliders!


  • slidebg1
    Try The Buttons below the Slider
  • slidebg1
    Try The Buttons below the Slider
  • slidebg1
    Try The Buttons below the Slider

Function Events Slider Loop Events Video Events Other Events Loaded Events

What are API and Methods/Events ?

An application programming interface (API) specifies how some software components should interact with each other. Slider Revolution use following Methods:

Slider Revolution Triggers following Events