เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Revolution Slider

Backgrounds documentation exmaple

This example is provided by the vendor. This is also included on purchased version!
You can easy edit any example using caption & transition editor.
Revolution Slider - one of the most powerful available sliders!


 • slidebg1
  Transparent Background
 • slidebg1
  Colored Background

Different Backgrounds

You can set the Main Background transparent, Colored, or via an image source. Change the Image aligns, cover/contain/normal fillings and Repeating via the data options

Transparent Background

<li data-transition="fade" data-slotamount="7" data-masterspeed="1500" >
	<!-- MAIN IMAGE -->
	<img src="images/transparent.png"  alt="slidebg1" data-bgfit="cover" data-bgposition="left top" data-bgrepeat="no-repeat">
	...

Colored Background

<li data-transition="fade" data-slotamount="7" data-masterspeed="1500" >
	<!-- MAIN IMAGE -->
	<img src="images/transparent.png" style="background-color:#ff0000" alt="slidebg1" data-bgfit="cover" data-bgposition="left top" data-bgrepeat="no-repeat">
	...

Aligned Covering Background

<li data-transition="fade" data-slotamount="7" data-masterspeed="1500" >
	<!-- MAIN IMAGE -->
	<img src="images/someimage.png" alt="slidebg1" data-bgfit="cover" data-bgposition="center center" data-bgrepeat="no-repeat">
	...

Aligned Containing Background

<li data-transition="fade" data-slotamount="7" data-masterspeed="1500" >
	<!-- MAIN IMAGE -->
	<img src="images/someimage.png" alt="slidebg1" data-bgfit="contain" data-bgposition="center center" data-bgrepeat="no-repeat">
	...

Repeated Background

<li data-transition="fade" data-slotamount="7" data-masterspeed="1500" >
	<!-- MAIN IMAGE -->
	<img src="images/tiledimage.png" alt="slidebg1" data-bgfit="normal" data-bgposition="top left" data-bgrepeat="repeat">
	...