เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Bootstrap Grid

Bootstrap Grid System

Bootstrap includes a responsive, mobile first fluid grid system that appropriately scales up to 12 columns as the device or viewport size increases. It includes predefined classes for easy layout options, as well as powerful mixins for generating more semantic layouts.

Learn More: http://getbootstrap.com/css/#grid

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4

4
8

6
6

12Offsetting columns

4
4 (Offset 4)

3 (Offset 3)
3 (Offset 3)

6 (Offset 3)Nesting columns

Level 1: .col-md-9
Level 2: .col-md-6
Level 2: .col-md-6