การเพิ่ม ลบ แก้ไข สินค้า

1. Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
2. คลิกชื่อโดเมน
 
3. เลือกเมนู "สินค้าและบริการ" เพื่อทำการจัดการข้อมูลสินค้า
 
4. กดปุ่ม "เพิ่มข้อมูล : สินค้าและบริการ "
 
5. กดปุ่ม OK
 
6. จากนั้นกรอกข้อมูล ดังรูป
คำอธิบาย
 
หมายเลข 1 กรอกรหัสสินค้า และ icon สินค้าเช่น new, hot, bestbuy เป็นต้น
หมายเลข 2 ประเภทธุรกิจ
1. ขายสินค้าออนไลน์ (จะไม่มีระบบใส่คะแนน PV)
2. ขายสินค้าออนไลน์ + ระบบขายตรง MLM (่มีระบบใส่คะแนน PV)
หมายเลข 3 กรอกข้อมูลราคา ส่วนนี้เห็นเฉพาะบุคคลทั่วไป (คือบุคคลที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก)
หมายเลข 4 กรอกข้อมูลราคา ส่วนนี้เห็นเฉพาะสมาชิกระดับ 1 (คือบุคคลที่เป็นสมาชิกระดับ 1)
หมายเลข 5 กรอกข้อมูลราคา ส่วนนี้เห็นเฉพาะสมาชิกระดับ 2 (คือบุคคลที่เป็นสมาชิกระดับ 2)
หมายเลข 6 กรอกข้อมูลราคา ส่วนนี้เห็นเฉพาะสมาชิกระดับ 3 (คือบุคคลที่เป็นสมาชิกระดับ 3)
  หมายเหตุ 1 : ระดับสมาชิก 2-3 ผู้ดูแลเว็บต้องเป็นผู้กำหนด ดูการจัดการระบบสมาชิก
  หมายเหตุ 2 : หากท่านลอกอินเป็นผู้ดูแลเว็บ(webmaster) ท่านจะเห็นราคาสินค้าเหมือน
กับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ลอกอิน
หมายเลข 7 ใส่รูปสินค้า gif หรือ jpg สามารถใส่ได้ 10 รูป/สินค้า 1 ชิ้น
หมายเลข 8 รายละเอียดสินค้าภาษาไทย
หมายเลข 9 รายละเอียดสินค้าภาษาอังกฤษ
   
หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" ล่างสุด
 
16. กดปุ่ม "OK"
 
17. จากนั้นจะปรากฏสินค้าที่เราเพิ่มดังรูป