ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียงดำเนินการ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


ชื่่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์


ที่อยู่ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์


เบอร์โทรศัพท์ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์


อีเมล์ e-mail ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)


ไฟล์รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 1 MB