Siam VIP Enterprise Ltd., Policy Privacy

SiamVIP.com เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ และเว็บสำเร็จรูป
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทุกคน หรือทุกกิจการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับ
เนื้อหา รูปภาพ หรือการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้นทางทีมงาน SiamVIP.com
จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือ เป็นผลสืบเนื่องจากการ
ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น แต่ทาง SiamVIP ยินดีให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้ข้อมูลต่างๆ
มาตรา21 ผู้ ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือดร้อนรำคาญ และโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ