ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของผู้บริหาร สภา อบต.และพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ชื่อ-สกุล ผู้ที่จะร้องเรียน (หากประสงค์แจ้งชื่อ)


ความต้องการในการดำเนินการของผู้ร้องเรียน


เบาะแสหรือพยานหลักฐาน


เบอร์โทรศัพท์ ผู้ร้องเรียน(หากต้องการให้ติดต่อ)


อีเมล์ e-mail ผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)


ไฟล์รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 1 MB