E-service
เป็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียงทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องต่างๆเบื้องต้น

เรื่องขอรับบริการ


ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับบริการ
*

ที่อยู่ ผู้ขอรับบริการ


เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขอรับบริการ
*

อิเมล์ ผู้ขอรับบริการ(ถ้ามี)


รายละเอียดเพิ่มเติม


แนบไฟล์รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 1 MB(ถ้ามี)